Komanditní společnost

Komanditní společnost


Komanditní společnost je právnická osoba, jde o osobní obchodní společnost s prvky společnosti s ručením omezeným, což je společnost kapitálová (nikoli osobní). V systematice obchodního zákoníku je nicméně chápána jako zvláštní případ veřejné obchodní společnosti, a tak se pro ni použije podpůrně také její úprava.
 

Komanditní společnost se zakládá zásadně společenskou smlouvou (vždy minimálně dva zakladatelé) v písemné formě s úředně ověřenými podpisy. Zakladatelem mohou být fyzické i právnické osoby. Ve společenské smlouvě se stanoví, jak se rozdělí zisk a kdo bude mít jaká práva. Pokud se na rozdělení zisku vlastníci nedohodnou, dělí se automaticky v poměru vložených vkladů.
Komanditní společnost přesto vznikne až dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Firma

Firma komanditní společnosti musí povinně obsahovat dodatek označující její právní formu „komanditní společnost“, postačí však zkratka kom. spol. nebo k. s.

Společníci

Existují zde dva typu společníků, odlišují je jejich práva a povinnosti:


Komanditisté – ti mají za úkol do společnosti splatit svůj vklad (min. 5 000 Kč) a do jeho nesplacené výše ručí za závazky společnosti. Nesmí ale zasahovat do jejího vedení, pouze mohou kontrolovat její hospodaření. Smrtí komanditisty se společnost neruší.
 

Komplementáři – jejich postavení připomíná postavení společníků ve veřejné obchodní společnosti. Ručí svým majetkem, jsou statutárním orgánem společnosti a je jim svěřeno obchodní vedení společnosti. Smrtí komplementáře se společnost ruší.
Komanditní společnost musí být vždy založena minimálně dvěma společníky, z nichž musí být jeden komanditista a druhý komplementář.