Společnost s ručením omezeným

Obchodní společnost je založena dnem podpisu společenské smlouvy, kterou podepíší všichni její zakladatelé. V případě, že je společnost založena pouze jednou osobou, podepisuje se tzv. zakladatelská listina.
Obchodní zákoník požaduje pro oba tyto dokumenty formu notářského zápisu. Notářský zápis vyhotoví každý notář za poplatek cca 4000 Kč. Ve společenské smlouvě nebo zakladatelské listině musí být obsaženy následující náležitosti:

 

 • Název společnosti
 • Sídlo společnosti
 • Informace o společnících
 • Předmět podnikání
 • Výše základního kapitálu a výše vkladů jednotlivých společníků
 • Jména a bydliště prvních jednatelů a způsob, jakým jednají
 • Jména a bydliště členů dozorčí rady (pokud se zřizuje)

 


Vklady – složení základního kapitálu

Podle OZ je povinnost vytvářet základní kapitál, a to v minimální výši 200 000 Kč. Základní kapitál je součet všech vkladů jednotlivých společníků. Společenská smlouva stanoví formu a způsob složení vkladů společníků. Minimální vklad každého společníka činí 20 000 Kč.


Předmětem vkladu mohou být peníze i penězi ocenitelné statky (automobil, pozemek, budova...). Nepeněžitým vkladem může být jen takový majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná, jenž je využitelný pro společnost a který je převoditelný. Hodnota nepeněžitého vkladu je stanovena podle posudku znalce.


Vklady se nejčastěji ukládají na bankovní účet založený správcem vkladů, který je jmenován ve společenské smlouvě. Banka, která daný účet poskytuje, vydá na požádání potvrzení o složení základního kapitálu. Toto potvrzení je třeba při podání návrhu na zápis do Obchodního rejstříku.


Živnostenské oprávnění

Nejen fyzická, ale i právnická osoba musí mít živnostenské oprávnění, jestliže nechce podnikat v rozporu se zákonem. Ohlášení živnosti se provádí na živnostenském úřadě místně příslušnému podle svého sídla prostřednictvím formuláře „Ohlášení živnosti pro právnickou osobu.

Nezbytné náležitosti ohlášení:

 • Název a sídlo společnosti
 • Identifikační údaje osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem
 • Informace o tom, zda pracovněprávní vztahy nebo služební či jiné poměry členů statutárního orgánu nevylučují nebo neomezují jejich činnost
 • Údaje týkající se osoby odpovědného zástupce
 • Údaje týkající se případné organizační složky podniku
 • Předmět podnikání
 • IČO
 • Provozovna nebo provozovny, pokud jsou zřízeny
 • Datum zahájení provozování živnosti
 • Datum ukončení provozování živnosti, pokud společnost zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou
 • Údaj o tom, zda je živnost provozována průmyslovým způsobem

K ohlášení živnosti je nutné přidat alespoň tyto přílohy živnosti:

 • Výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce
 • Doklad o zaplacení správního poplatku 1000,- Kč za každou ohlašovanou živnost
 • Doklady o odborné způsobilosti požadované u řemeslných a vázaných živností
 • Čestné prohlášení odpovědného zástupce
 • Doklady, které prokazují případné provozování živnosti průmyslovým způsobem
 • Doklad o tom, že právnická osoba byla založena, nebo je zřízena
 • Zápis společnosti do Obchodního rejstříku

Návrh na zápis do OR se podává u příslušného rejstříkového soudu. Návrh musí být podán nejpozději 90 dní od založení společnosti a opatřen uředně ověřenými podpisy všech jednatelů společnosti.


Povinné přílohy k návrhu na zápis:

 • Společenská smlouva nebo zakladatelská listina
 • Oprávnění k podnikání (živnostenské listy, koncese atp.)
 • Výpis z katastru nemovitostí, který nesmí být více jak tři měsíce starý a musí prokazovat vlastnické právo k prostorám, do kterých společnost umístila své sídlo
 • Výpis z rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
 • Potvrzení o splnění vkladové povinnosti
 • Čestné prohlášení jednatelů, že jsou plně způsobilí k právním úkonům
 • Čestné prohlášení jednatelů, že splňují podmínky provozování živnosti podle § 6 Živnostenské¬ho zákona
 • Čestné prohlášení jednatelů, že splňují podmínky podle § 38l OZ
 • Rejstříkové soudy často vyřizují návrhy na zápis do OR i půl roku. Dnem zápisu od OR vzniká společnost a stává se tak právnickou osobou, která je způsobilá k právním úkonům.

 

Další povinnosti

Do osmi dnů od vzniku společnosti je nově založená s.r.o. povinna zaregistrovat se na Správě sociálního zabezpečení, aby mohla platit sociální, důchodové a nemocenské pojištění. Nově vzniklá s.r.o. má stejnou povinnost také vůči zdravotní pojišťovně.

 

 

 

 

Rejstříkové soudy

 

Příslušnost rejstříkových soudů se určuje podle sídla právnické osoby. Podle toho, ve kterém kraji společnost sídlí, pak zasílají zakladatelé návrh na zápis do obchodního rejstříku některému ze sedmi pověřených soudů:

Městskému soudu v Praze (Hlavní město Praha a Středočeský kraj),
Krajskému soudu v Českých Budějovicích (Jihočeský kraj),
Krajskému soudu v Plzni (Západočeský kraj, Karlovarský kraj),
Krajskému soudu v Ústí nad Labem (Ústecký kraj, Liberecký kraj),
Krajskému soudu v Hradci Králové (Královéhradecký kraj, Pardubický kraj),
Krajskému soudu v Brně (Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj),
Krajskému soudu v Ostravě (Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj)