Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost je osobní obchodní společnost. V České republice její činnost upravuje obchodní zákoník.

Charakter společnosti

Veřejná obchodní společnost je taková společnost, v níž podnikají minimálně dvě osoby a za své závazky ručí celým svým majetkem, a to společně a nerozdílně. Právě to je velkou nevýhodou této formy podnikání – při krachu společnosti může její spoluvlastník přijít o všechno co vlastní. Společníkem může být každá fyzická osoba, která splňuje podmínky pro členství, nebo i právnická osoba; její práva a povinnosti vyplývající z členství ve společnosti musí ale vykonávat její statutární orgán či právní zástupce.

Založení a vznik společnosti

Společnost se zakládá společenskou smlouvou, jež musí obsahovat firmu společnosti, společníky a předmět podnikání. Ve firmě (názvu) musí být buď zkratka v.o.s. nebo veř. obch. spol. nebo také jednoduše – a to je nejrozšířenější – a spol. (ovšem pouze v případě, že název firmy obsahuje příjmení jednoho ze společníků). Ve společenské smlouvě společníci zpravidla uvedou dělení majetku společnosti mezi sebe, v případě že bude někdy zrušena, nebo také rozdělení zisku.
Společnost ale vznikne až ke dni zápisu do obchodního rejstříku.

Statutární orgán

Statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti může být jeden společník, několik společníků nebo všichni společníci. Každý společník má právo za společnost jednat a podepisovat různé smlouvy, ale v důležitých otázkách má každý společník právo veta.

Přeměny společnosti

Veřejná obchodní společnost může fúzovat s jinou veřejnou obchodní společností nebo s komanditní společností.
 

Zrušení a zánik

Společnost se ruší:

 • na základě jednostranného právního úkonu
 • výpověď společníka
 • rozhodnutím soudu
 • ze závažných důvodů (např. společník porušuje závažně své povinnosti nebo není možno dosáhnout účelu společnosti)
 • v souvislosti s konkursem na majetek některého ze společníků nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku
 • v případě nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu společníka na společnosti
 • na základě právní události
 • smrt společníka či zánik právnické osoby
 • společník přestane splňovat předpoklady požadované obchodním zákoníkem
 • zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům některého ze společníků
 • na základě jiného důvodu, který stanoví společenská smlouva

Společnost ale zanikne až ke dni výmazu z obchodního rejstříku.